top of page

                                                                           UW PRIVACY

Uw privacy is belangrijk en daarom wil ik u graag informeren over het privacybeleid van onze praktijk. Het werken met patiënten in een acupunctuurpraktijk brengt met zich mee dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.  

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens (ik beveilig mijn patiënten database adequaat met 2- staps verificatie in een professioneel programma en handmatig in een afgesloten ruimte en kast.) 

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie (het opstellen van een nota)

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
 

 • uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • uw verzekerings gegevens

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld "behandeling acupunctuur" of "overige natuurkundige behandeling"

 • de kosten van het consult

 

bottom of page